REGULAMIN SKLEPU

§1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: MAMTWORY Pracownia Rękodzieła, Piotr Juszyński, z siedzibą w Wołominie , NIP: 125-128-29-47, tel 600 075 879 , adres email: mamtwory@mamtwory.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez zamówienie produktu dostępnego na http://mamtwory.pl
b) po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym i ustaleniu indywidualnego zamówienia.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest założenie konta w sklepie http://mamtwory.pl i podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru wraz z akceptacją regulaminu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, wymiary, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§3
Płatności
1. Klient za zamówiony towar dokonuje zapłaty przelewem na podany numer konta, osobiście podczas odbioru zakupionego produktu w siedzibie Pracowni Rękodzieła bądź poprzez system płatności PayPal lub DotPay.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Przesyłki realizujemy zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
3. Warunkiem wykonania zamawianego przedmiotu jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej
2. Termin wysyłki może wydłużyć się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5
Reklamacje
1. Prosimy o dołączenie dowodu sprzedaży - nie jest to wymóg konieczny jednak ułatwia to prace "Sklepu".
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Koszty w zwrotu towaru pozostaje po stronie klienta.  
5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep ma obowiązek sprawdzić stan przekazanego produktu. Warunkiem uznania reklamacji i odstąpienia od umowy jest zwrot towaru w nienaruszonym stanie.
6. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za dany towar.
Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

§7
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie czy też poprzez założenie konta w sklepie http://mamtwory.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). Udostępnia je dobrowolnie, dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

§8
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.